BEIM

4 X TIPOLDE MOR (192 - 255)

192

Hans Hinrich Trip

Hans Hinrich Trip blev

1. gang gift den 30. maj 1743 i Løgumkloster med Anna Jacobsdatter fra Løgum. Anna er formentlig død 30. mar. 1750. 40 år.

2. gang gift den 25. juli 1751 i Daler med Ees Nammensdatter, Gærup. Ees døde den 14. mar. 1784 i Gærup. 70 år. 

3. gang gift den 4. juni 1784 i Daler med Anna Sophie Nielsdatter fra Østerby.

Børn:

Hindrich Hansen Trip, født den 12. dec. 1753 i Gærup, Daler. 

193

Ees Namesdatter

(Med tak til Ebbe Thygesen, Roskilde) 

196

Niels Jensen

Niels Jensen er født 1725 i Emmerlev som ægte søn af (392) Jens.

Han er udlært snedker og boede på Vrågård i Emmerlev sogn.

197

An Berntsen

An Berntsen er født i 1725 som ægte datter af Bernt.

Børn:

(98) Peter Nielsen (Hovgård) født 1763.

(196b) An Kierstin Nielsdatter født den 29. september 1764. Faddere: Karren Jensdatter, Østerby;Marren Hansdatter, Sønder Sejerslev; Marren Hans Skridders, Sønder Sejerslev; Laust Terp, Østerby og Hans Pedersen, Østerby.

(196c) Engeborg Nielsdatter født den 28. maj 1767. Faddere: Ingeborg Peders, Østerby; Marren Jensdatter, Sønder Sejerslev; Bold Christensdatter, Jens Lausten Klint og Anders Hansen Skou af Daler. 

198

Knud Knudsen Franck

Knud Knudsen Franck er født i 1751 som søn af (396) Knud Knudsen Franck og (397) Marthe Marie Franck.

Han levede som bonde og døde den 16. januar 1812 i Emmerlev i en alder af 61 år. 

199

Bodil Franck

Bodil Franck var gift med Knud Knudsen Franck. Hun levede som kniplerske. 

Børn:

(198a) Nis Knudsen født den 3. juni 1748. Faddere: Peder Jürgensen; Lüt Nissen; Karren Jenskone og Anmaria Hansdatter.

(198b) Knud Knudsen Franck født den 17. januar 1751. Faddere: Jens Jefsen; Ifwer Matzen; Nis Andersen; Maren Ifversdatter og Merred Jensdatter. Arbejdede som avlskarl. Boede hos sin bror Niels. Avlskarl. 

(198c) Niels Knudsen Franck født 8. april 1753. Faddere: Nis Nissen; Peter Boysen; Jens Kræmer; Anmari Peders af Hoyer og Marren Andersdatter. 

(198d) Jens Knudsen Franck født den 29. maj 1754. Faddere: Nis Hansen; Truels Jensen; Thim Jensen Möller; Ester Mari Niskun af Skast og Marren Andersdatter. 

(198e) An Dorthe Knudsdatter født den 23. juni 1755. Faddere: Peder Tollsen; Thim Möller; Geshe-mari Boüsen; Mette Pedersdatter og Mette Jensdatter. 

(198f) Andres Knudsen Franck født den 1. marts 1758. Faddere: Christen Hansen; Niels Nissen; Jürgen Jensen Hemgaard; Anna Peders og Marren Andersdatter. 

(99) Cathrine Marie Knudsdatter født 1760.

(198h) Niels Knudsen Franck født den 27. maj 1764. Faddere: Nis Nissen Franck fra Skast; Jürgen Pedersen; Hans Petter Christensen; Mad Richters og Kierstin Jensdatter. Han har væretgift mindst 3 gange. Den ene gang med Dorthea Jacobsdatter, født 1758 død 1829 i Emmerlev. Ingeborg Mari Tügesdatter har været tjenestepige hos ham. Han døde 1819 i Emmerlev. Børn: Ellen Marie Nielsdatter, født omkring 1797; Knud Nielsen, født omkring 1799; 

(198i) Marie Knudsdatter født den 20. september 1767. Faddere: Karren Christens; Mettedorthe Pedersdatter; Kiersten Thamsdatter; Nis Hansen og Anders Lausten. Hun blev gift med Johannes Clausen Friis som var Sognefoged. Børn: Ingeborg Johannesdatter; Knud Johannesen. Sammen med dem boede også Johanneses bror og søster, Hans Clausen Friis og Anna Clausen Friis samt tjenestekarl Søren Svendsen og barnepige Mette Kierstine Sielsdatter. Hun døde i 1831 63 år gammel.

200

Jens Madsen Windfeld

Jens Madsen er født den 6. september 1743 i Roost, Arrild sogn som ægte søn af (400) Mads Jensen og (401) Mette Hansine Hansdatter. 

Faddere: Christen Maria Outzen, Roest. Niels Otts´s, Lygum. Hans Gert. Pastor Eriksen af Branderup. Peter Poulsen Enemark, junior af Roest. ? , Hønning. ?, Mandbjerg. (Noget af siden er revet ud af kirkebogen) 

Han bliver gårdmand idet hans svigerfar (802) Hans Heinsen overlader sin gård til ham. Gården er på 58 tønder og 5 skæpper svarende til ca. 40 ha. 

Jens Madsens far (800) Mads Jensen har en halvgård,
gården
Gråsten.

I 1784 overtages Jens Madsens gården Gråsten af Peder Christensen, Roost. Herefter fraflytter Jens Madsen sognet. Hvorhen? Det kan vi ikke finde ud af.

Hvor Jens Madsen finder sit efternavn Windfeldt er os også en gåde. På samme tid er der en familie Windfeld i Ribe Amt. Vi har prøvet at sammenstille de 2 familier, men har ikke fundet noget sammenfald. 

Jens Madsen har været gift 2 gange:

1. gang gift med Mette Hansine Heinsesdatter.

2. gang gift den 17. juni 1778 med Anna Margrethe Hansdatter fra Jylland skrev præsten. Han har nok ikke anet, hvor hun kom fra. 

Han døde af wattersot. 

Nørre Rangstrup Herreds Skyld- og Panteprotokol, Nebenbogen IV pag. 907-908  

1768: Det vitterliggøres hermed, at på dags dato er imellem Hans Heinsen i Roost som overlader på den ene – hans svigersøn Jens Madsen i ægteskab med hans ældste datter Mette Hansdatter som antager på den anden – samt hans øvrige 2 børn, nemlig Hein Hansen selv myndig og Karen Hansdatter, cum curatore spones Jacob Pedersen ibidem, som arvtagere på den 3. side indgået og fuldbyrdet en urykkelig og uigenkaldelig overladelses-, skifte- og aftægtskontrakt på efterskrevne måder, nemlig: 

1.

førstbesagte Hans Heinsen overlader, overdrager og aldeles afstår for sig og sine arvinger til ligeledes omdelte hans svigersøn Jens Madsen, hans hustru Mette Jenskone og deres arvinger hans hidindtil udi Roost by beboede halve fæstegård med huse og bygninger i den stand samme nu findes jord-,  mur-, søm- og naglefast, item agre, enge, forte, fælge, hede, kær, mose, kirkestandelser og begravelser, følgelig al videre ret og rettigheder, som nu dertil ligger og hører, og af Arrilds tid dertil lagt og været haver; deslige kofæe, bæster og sæd, avlingsredskaber, bo og boskab, rørende og urørende gods og formue, slet intet deraf undtagen eller forbeholden i nogle optænkelige måder, således:  

at foromberørte Jens Madsen det alt sammen nu straks må antage, og gøre sig samme for sig, sin hustru og arvinger så nyttig og gavnlig som han bedst må og kan, så og derpå søge fæste. hvorimod  

2.

Antager Jens Madsen tilforpligter sig for sig, sin hustru og arvinger på lovkraftigste måder hermed, ej alene ex propriis at afdrage og tarer  al med gården hæftende Kongelige restance og privat gæld, samt det som derfor kan blive anset eller i fremtiden skatter og udgifter, samt hvis ellers deraf præsteres og svares bør, såvel som og at betale rettens gebyr for nærværende kontrakt og fæste. dernæst

3.

at give og betale til hans hustrues 2 søskende for al fædre og mødrende arv ud i gården, en for alle gange imod lovlig kvitering, som følge: 

a) til Hein Hansen udi rede penge 1600 markl (Mark) siger Et tusind og sekshundrede markl. kurant nu førstkommende et Mortensdag dette år. Desuden at give ham når forlanges en sadlet hest eller og i stedet derfor 50 Mark, som står i gårdbesidderens egen vilje og behag at give ham hvilken af delene han lyster. I det øvrige at lade ham nyde ved gården, så længe han er enlig og ugift, fri husværelse, fælles seng, ild og lys. 

b) til Karen Hansdatter og hendes brudgom Jacob Petersen udi rede penge om St. Mortensdag a.c. 800 Mark siger Otte hundrede Mark kurant, fremdeles at give hende hendes udstyr lige så god og forsvarlig som hendes ældste søster samme har bekommet. ydermere  

4.

at forsyne og forsørge hans kære svigerfar Hans Heinsen, som for det første agter at gå på mad og mål hos gårdens antager, med forsvarlig føde og klæde, røgte, tilsyn, opvartning og

varetægt, og udi den til at give årlig udi rede penge 2 Rdl. siger to Rigsdaler til en håndskilling samt have fri heste og vogn både til kirken og andetsteds, hvorhen hans fornøden rejse kan falde, såvel som og at indrømme ham det kammer ved Pisselen med en jern kakkelovn og opredt seng udi. Men så snart han vælger at være for sig selv i rolighed, er stavnens besidder forbunden at gøre ham hans aftægt efter Herreds skik og en partisk kendelse, som forsvarligt kan være. Ligesom han og forbeholder sig at have frihed at drage fra stavnen og opholde sig andensteds, hvor han bedst synes, da når sligt sker, gårdens besidder skal give ham årlig i stedet for hans underholdning 26 Rdl. hvoraf halvparten nemlig 13 Rdl. årlig om majdag afdrages, og den anden halvdel årlig om Martini betales. Desforuden at forsyne ham med forsvarlige klæder af ulden og            . Han udtager med sig fra stavnen en seng næst den bedste, hvilket ved hans dødelige afgang igen til stavns besidder hjemfalder, og derimod bekoster ham en hæderlig og Krist sømmelig jordefærd efter skik og brug. Hans efterladte skårne livs klæder og skrin arver sønnen Hein Hansen alene, men de rede penge, som findes efter ham, deles imellem hans arvinger efter loven.

På det nu ej alene overlader Hans Heinsen, men endog hans 2 børn om det hvis dem her udi er tilskrevet des mere kan være forsikret, pantsætter antager Jens Madsen til dem samtlige hermed alt deres farende og fangende, rørende og urørende gods og formue, i hvor som helst det endog måtte findes og antræffes, intet deraf undtagen i nogle måder, in specie den til ham overladte halve fæstegård, cum omnibus pertinentiis; bevilges tillige at denne kontrakt må forsikres i Skyld- og panteprotokollen på hans navn, gård og gods når forlanges, uden at han derved er tilstede eller derom advaret herom. 

Til ydermere stadfæstelse have parterne på alle sider denne kontrakt egenhændig underskrevet, og tjenesteligt  anbedt Kongelig Majestæt. officiales i Nør Rangstrup Herrit med dem vitterlighed at subscribere. 

Actum Roost den 11. juni 1768 

O. Zeuthen,  J. C. Thurmann, P. Thomsen 
Protokoleret Brøns den 23. november 1780 
vide Hoved bogen lit. E, pag. 663  Nebenbogen No IV Pag. 907 – 908

Hans Heinsen, Hein Hansen, Jacob Pedersen og Jens Matzen.  

Deleret den 6. maj 1784.      P. Thomsen 

Tingbogen for Nørre Rangtrup Herred, pag. 221-223

Den 22. maj 1769  

For retten mødte Jens Madsen i Roost, som tillige med Hans Hansens hustru ibidem, eneste arving efter afdøde Mads Jensen sammesteds, og oplod fuldkommen skødet og aldeles til evig tid forlod og afhændet fra sig, sin hustru og deres arvinger til omdelte Hans Hansen, hans hustru og deres arvinger, den af hans fader, nylig bortdøde Mads Jensen, fordum beboede halve gård, bønder grund og ejendom med huse og bygninger i den stand samme nu befindes jord-, mur-, søm-, og naglefaste, item agre, enge, forte, fælge, hede, kær, mose, kirkestandelser og begravelser, samt alle ret og rettigheder, som nu dertil ligger og hører og af Arrilds tid lagd og værethaver, slet intet deraf undtagen eller forbeholden i nogle optænkelige måder, ved hvad navn det og nævnes eller optænkes kan; alt sammen efterden derover under 23. marts 1764 oprettede kontrakts videre indhold, således:

at forommeldte Hans Hansen, hans hustru Ellen Hanskone og deres arvinger det alt sammen må have, nyde, bruge og beholde for deres eget til evindelig ejendom, og for sig og deres arvinger gøre sig samme så nyttig og gavnlig, som de bedst må og kan, og kendte ommeldte Jens Madsen for sig, hans hustru og arvinger, at de (når som helst kontrakten af 23. marts 1764, i henseende til hans moders Karen Madskones der udi forskrevne underholdning og aftægt, nøjagtig blevet efterlevet.

Efter denne dag ingen yderligere lod, del, ret eller rettighed i nogle optænkelige måder ville have til eller udi ommeldte halve ejendomsgård med videre som forskrevet står, og derved er overladt, men forsikrede for sig, hans hustru og deres arvinger at fri, frelse, vinde og fuldkomme at tilstå fornævnte sin svoger Hans Hansen, hans hustru Ellen Hanskone og deres arvinger fornævnte halve gård, bøndergrund og ejendom med videre, for hver mands på- og tiltalte i alle måder.

Over forestående forlangende et lovfast tingvidne, som ham og af retten blev tilstået, og af de denne dag           tinghører som sædvanligt afhvindet, at de alt foromskrevne have hørt således at være i dag for retten passeret.I det øvrige er omrørte gård 3. gang lovlig lovbunden for skøde. 

Syns – og Separations Acte

over

samtlige Agger – Enge og Fæleds Lænderier

udi

Roost Nør Bye

Actum

Roost, den 21. Februar 1775  

Vi undertegnede Lodsejere og Besiddere i Roost Nør-Bye ere med god Overlæg og Betænkning i Dags Dato blevne ennige om, at opgive vores udi Besid havende – og af 8 Ottinger Fæste-grund bestaaende Lænderier, de maa have Navn af hvad de vil, til en nye Bonitering, Opmaaling og til en derpå følgende forordningsmæssig separat Land-Uddeeling efter den forhen gamle Deelings Maade, som er efter samtlige Udgifter. Vi have i Anledning heraf tillige vedtagen, at giøre en begyndelse med forbemeldte Lænderiers Bonitering, om Gud vil, den 24. hujus, og der med saalænge at continuere, indtil samme er fuldført, hvorpaa Opmaalingen, saavel som den separate Uddeeling uden Henstand skal følge.

Skulde der imod Forhaabning reise sig Disputes, Boniteringen angaaendes, imellem os, som selv ej kunde afgiøres, da skal det staae den eene, saavel som den anden frit for, at udvælge sig 3 af Sønder Byens Lodseiere til forbemeldte Stridigheders Bedømmelse og muelige Afgiørelse. Hvad den separate Uddeeling anbefaler, da skal Beqvemhed og en magelig Aggerdyrknings- og Avlings- Indretning, som er alleeneste dette vores Skiftes hensigt, paa det nøjeste af os beobagtes, og omendskiønt ovenomtalte Beqvemhed og magelige Indretning skulde foraarsage os en Deel Bekostninger, da maae samme, for den deraf fremtidige flydende Nyttes og fordeels Skyld, ej af os paa nogen Maader spares eller vegres. 

Chr. Outzen

Som Formynder for Anna Christensdatter Jens Wind

A. Lourup             Jens Madsen.

Nørre Rangstrup Herreds Skyld- og panteprotokol, Nebenbogen no. IV, pag. 717  

1778: Da jeg underskrevne Jens Madsen i Roost agter at begive mig i andet ægteskab og følgelig er forbunden at gøre lovlig rigtighed mod mine 3 børn af første ægteskab angående deres mødrene arv, altså har jeg i allerunderdanigst følge af Hans Kongelige Majestæt allernådigste forordning, og udi overværelse af omrørte mine 3 børns formyndere, såsom Chr. Hansen i Roost for min søn Hans Jensen Windfeld, 13 år, Søren Nielsen sammesteds for Mathias Jensen Windfeld, 6 år, og Hans Hansen ibidem for Catharina Jensdatter Windfeld 11 år gammel, på min samvittighed efter mine omstændigheder udlovet, såsom jeg og hermed og i kraft dette for mig og mine arvinger udlover og mig tilforpligter, ej alene at forsyne og forsørge ommeldte mine 3 børn af forrige ægteskab til deres 18 års opnåelse med fornøden og forsvarlig klæder, føde, skolegang, røgte, tilsyn og varetægt samt befordring til konfirmation og Guds bord, men endog at give og betale til dem for al mødrene arv imod lovlig kvittering, såsom: 

a) til Hans Jensen Windfeld: 100 Mark, siger Et hundrede Mark. kurant, uden rente, når han er 18 år, så og om samme tid et par klæder og et par sorte dito.   

b) til Mathias Jensen Windfeld, ligeledes når han er 18 år, uden rente, Et hundrede Mark kurant, og at levere ham om samme tid 2 par klæder, nemlig et par brune og et par sorte. 

c) til datteren Catharina Jensdatter Windfeld 50 Mark siger Halvtredsindstyve Mark, kurant, uden rente, når hun har opnået hendes 18. års alder og desforuden til samme tid et par brune klæder et sort og et dito hende at levere. 

I den tid børnene bliver hjemme og nyder klæder og føde med videre, nemlig til deres 18. års opnåelse, arbejder de til stavnens bedste og efterkommer deres pligter som børn. Men om de imod forhåbning ej kunne nyde deres skyld eller have noget med føje at klage, skal det stå dem frit at drage ud, dog nyde de i enlig og ugift stand på deres fødestavn frit husværelse, fælles seng, ild og lys.

På det nu omdelte min 3 børn om deres her udi belovede mødrene arv des mere kunne være forsikrede, pantsætter jeg til dem hermed under protonkollationens bevilling alt mit havende og fangende, rørende og urørende gods og formue; specielt min beboede halve fæstegård med alt det tilbehør, intet undtagen på nogle tænkelige måder. Til yderligere stadfæstelse har jeg denne udsigelse egenhændig underskrevet, og hørsommeligt bedt Kongelige Majestæt Officiales i Nør Rangstrup Herred med mig til bestyrkelse at subscribere. 

Actum Roost den 30. maj 1778.

                                                                 O. Zeuthen                           Jens Madsen 

at Jens Madsen i Roost i henseende til sine omstændigheder ej har kunnet udlove 3 sine børn af første ægteskab til avelse efter deres salig moder mere end her udi beskrevet findes, dette vorde af to som pårørende og beskikket for børnene hermed attesterer. lit supra. 

O. Zeuthen - P. F. Camerer - P. Thomsen  - 
Hans Hansen - 
Søren Nielsen

Protokolleret Brøns, den 10. september 1778

vide Hovedbogen Lit. C, Pag. 663

Nebenbogen no IV, Pag. 717     Thomsen

deleret den 1. maj 1784     Thomsen

Ejerliste Gråsten: Duedahl Jensen - Duedahl - Sibbesen - Vinther - Villy Steffen Buhl

201

Mette Hansine Heinsesdatter

Mette Hansine Heinsesdatter  bliver konfirmeret i 1761 i Arrild kirke. 

Børn:

(200a) Hans Jensen Windfeldt er født den 6. januar 1765 i Roost og dør på Sandet den 19. november 1807 kun 42 år gammel. 

(200b) Katharina Jensen Windfeldt er født den 16. april 1767 i Roost og dør den 6. oktober 1844, 77 år gammel. 

(200c) Mads Jensen Windfeldt er døbt den 12. marts 1769 i Roost og dør den 6. juni samme år. 

(200d) Mads Jensen Windfeldt er født den 15. juli 1770 og dør den 19. juli samme år. 

(100) Mathias Windfeldt er født den 10. januar 1772 i Roost 

(200f) Mette Kjerstine Windfeldt er født den 29. december 1782 og dør i en ung alder. 

(200g) Birreth Windfeldt er født den 12. november 1775. Mor og datter døde under fødslen. 

Mette Hansine dør i barselssengen den 12. november 1775 i Roost. 

202

Niels Jensen Skipper

Niels Jensen Skipper er født omkring 1745, som ægte søn af Jens.

203

Chirsten Tobiasdatter 

Chirsten Tobiasdatter er født omkring 1745, som ægte datter af Tobias. 

Børn:

Kiersten Nielsdatter

204

Michel Lausten

Michel Lausten er født den 26. februar 1762 i Nr. Løgum som søn af (408) Peder Andersen.

Faddere : Niels Lausten, Teglgård. Thomas Jespersen. Cathrina Christensdatter , Vester Terp. 

Han var gårdmand. 

205

Anne Marie Brodersdatter 

Børn: 

(204a) Botilla Michelsen er født i 1780

(102) Laust Michelsen er født i 1784

(204b) Ingeborg Michelsen er født i 1787

(204c) Broder Michelsen er født i 1789

(204d)  Botilla Michelsen er født i 1794

(204e) Christen Michelsen er født i 1796

206

Andreas Andresen Richelsen

Andreas Andresen Richelsen er født i juli1749 i Nordhus, Abild sogn som ægte søn af (412) Andreas Richelsen og (413) Maren Nielses. 

Han levede som Boelsmand. 

1. gang gift med (207) Anne Kathrine Jacob Hansen i Tønder kirke den 5. februar 1780.

2. gang gift med Marin d. 16. oktober 1778 i Tønder kirke. 

Andreas Andresen Richelsen dør den 5. januar 1805 i Solderup og bliver begravet den 11. jan. 1805 i Hostrup, ved Tønder. 

207

Ancathrin Jacob/Jürgensen Hansen 

Ancathrin Jacob/Jürgensen Hansen er født den 25. februar 1748 i Kjærborg, Hostrup, Tønder som ægte datter af (414) Jacob Hansen. 

Hun bliver gift den 5. februar 1780 i Hostrup kirke,Tønder amt. 

Børn:

(206a) Martin Andresen Richelsen er født d. 25. okt. 1780 i Lille Emmerske, Tønder sogn og døbt den 29. oktober s.å. i Tønder kirke. Han blev gift d. 26. okt. 1811 i Tønder kirke med Mette Elsbe Hansen fra Ravsted, Bjolderup sogn. Han dør d. 9. april 1830 i Solderup, Hostrup, Tønder og begravet den 18. april s.å. i Hostrup. 

(206b) Christina Andresen Richelsen er født d. 28. aug. 1782 i Lille Emmerske, Tønder sogn og døbt d. 1. september s.å. i Tønder. Hun blev gift d. 5. febr. 1808 i Tønder kirke med Hans Jessen fra Hostrup. Hun dør d. 22. jan. 1843 i Jesing, Hostrup, Tønder. 

(103) Maren Andresen Richelsen er født d. 9. sept. 1784 i Lille Emmerske, Tønder sogn. Hun dør d. 25. febr. 1822 i Vester Terp, Nr. Løgum sogn. 

(206d) Metta Andresen Richelsen er født d. 11. maj 1786 i Lille Emmerske, Tønder sogn. Hun dør d. 1. aug. 1805 i Solderup, Hostrup, Tønder 19 år gammel.

(206e) Anna Andresen Richelsen er født d. 24. aug. 1788 i Solderup, Tønder sogn. Hun blev gift i Tønder kirke med Jens Jensen fra Horsberg, Ringkøbing sogn. Hun dør d. 22. jan. 1845 i Jesing, Hostrup, Tønder. 

Ann Cathrin dør den 30. september 1824 i Solderup og bliver begravet den 10/10 1824 i Hostrup, Tønder. 

208

Willum Jørgensen

Willum Jørgensen er født i 1726. Han dør den 17. september 1797 i Døstrup 71 år gammel.

209

Cicilia Petersdatter 

Cicilia Petersdatter er født i Apterp, Brede sogn. Hun bliver gift med Willum Petersen den 5. maj 1753 i Brede Kirke. 

(Brede præstegård er brændt i 1750) 

Børn:

(104) Jørgen Wilhelmsen

210

Laurits Jensen

Laurits Jensen er født i 1737 i Vester Horne, Henne sogn som ægte søn af Jens. Han var gårdmand. 

211

Kjesten Thomsen

Kjesten Thomsen er født 1. september 1743 i Horne, Henne sogn som ægte datter af (422) Thomas Petersen og (423) Maren Jensdatter.

Børn:

(105) Kiersten Lauritsdatter

(210b) Anne Kirstine

(210c) Bakken

(210d) Mette

212

Nis Nielsen

Nis Nielsen er født i Brede sogn.

213

Kirsten Bennidts

Kirsten Bennidts i Råhede, Hviding sogn. 

Børn:

(106) Bennet Nissen Vodder

(212b) Hans

214

Anders Karstensen

Anders Karstensen er født 1731 i Sønder Vollum som ægte søn af Karsten. Han er døbt s.å. i Abild. Anders Karstensen dør som hufner den 27. maj 1773, 42 år gammel. 

215

Anne Marie Nielses

Anne Marie Nielses er født i Sønder Vollum, Brede sogn som ægte datter af Niels. 

Den 15. februar 1760 bliver Anders og Anne Marie gift i Brede kirke.

216
Jens Lassen

217

Ellen Sørens

218

Johan Hindrich

219

Børn:

(209) Ellen Marie Johan Hindrich.

220
Cordt Jensen

Cordt Jensen er født den 8. juni 1749 i Hornslet sogn, Randers som ægte søn af (440) Jens Coertsen. Han er forlover ved Lorens Jensen og Mette Jensdatters forlovelse i Henne sogn, Ribe amt i 1765. Han dør den 14. juni 1806 i Darum, Ribe amt.  

221
Kierstine Pedersdatter

Kierstine Pedersdatter er måske født i Aale sogn.  

Børn:

(220a) Simon Cortsen født 22. august 1762 I Henne

(220b) Anders Cortsen født 16. September 1764 I Henne

(220c) Jens Cortsen født d. 25. oktober 1767

(110) Anders Cortsen født d. 3. februar 1771 i Henne

222
Johannes Jacobsen Vejes

Johannes Jacobsen Vejes er født 14. november 1756 i Vilslev sogn, Ribe amt som ægte søn af (444) Jacob Gundelsen og (445) Karen Laursen. I 1787 bor Johannes med sin hustru i Vilslev by, Vilslev sogn, Ribe amt uden børn. I 1801 bor han med konen Karen Madsdatter samt 3 børn i Vilslev by. Han er skrædder og husmand med jord.

223

Karen Madsdatter Kudske

Karen Madsdatter Kudske er født 24. maj 1767 i Vilslev sogn, Ribe amt som ægte datter af (446) Mads Andersen Kudske og (447) Permarie Paulsen. Karen Madsdatter Kudske var eksamineret jordemoder. I 1834 bor Karen hos sønnen Jacob Hansen i Vilslev by.  

Faddere: An Willadzen. Niels Nielsen. - Pedersdatter.  

Børn:

(222a) Jacob Johansen født 14. oktober 1787

(222b) Hans Johansen født

(222c) Mads Johannisen født 4, juli 1790

(111) Karen Marie Johannesdatter født 25. november 1792

 (222e) Anne Sophie Johannesdatter født 20. marts 1796 

Karen Madsdatter Kudske dør den 20. august 1835 i Vilslev sogn, 68 år gammel.

224

Andreas Thermannsen Knud

Anders Thermannsen Knud er født ca. 1729. Han dør den 16. januar 1799 i Møgeltønder.  

225

Catharina Marie Andersdatter

Catharina Marie Andersdatter er født ca. 1716 i Nordhoff som ægte datter af Rolle Larsen. Catharina dør den 20. maj 1790 i Nordhoff i Møgeltønder sogn

226

Christen Jensen

227

Ann Marie Sørensdatter

Ann Marie Sørensdatter er født i Gallehus. Hun bliver døbt i Møgeltønder kirke.
Faddere:
Kirsten P…. Villy Jacobsen af Gallehus. Laurits P…... Taus Møller. Taus Tausen. 

Christen og Ann Marie bliver gift i Møgeltønder kirke den 4. april 1755. 

Børn:

(113) Mette Marie Christensdatter

228

Hans Jørgensen

Hans Jørgensen er født den 10. marts 1738 i Abild sogn som ægte søn af (456) Jørgen Riggelsen og (457) Maren Andersdatter.

1. gang gift med Kristina Waresses. Med hende fik han 4 børn.

2. gang gift med Silla Marie Johannesdatter. 

Han levede som boelsmand. Hans Jørgensen dør den 6. april 1821 i Abild og begraves den 8. april ved Abild kirke.  

229

Silla Marie Johannesdatter

Silla Marie Johannesdatter er født d1746 i Høxlund, Abild sogn som ægte datter af (458) Johan Cristensen og (459) Cathrine Peters. Silla og Hans bliver gift i Abild kirke den 30. november 1773. 

Børn:

(114) Johan Hansen født 5. maj 1882

(228b) Anders Christian Hansen

(228c) Christen Hansen

(228d) Kristina Hansen Riggelsen død 8. jan. 1797 i Abild 22 år gammel

(228e) Maren Riggelsen død 3. okt. 1791 i Abild 13 år gammel.

(228f) Cathrin Riggelsen død 3.april 1787 11 år gammel.

Silla dør den 19. april 1831 i Høxlundt ig bliver begravet ved Abild kirke. 

230

Jesper Petersen

Jesper Petersen er født før 1753. Han dør den 8. februar 1807 i Abild.

231

Maria Jensesdatter

Børn:

(115) Marie Catrine Jespersdatter

234
Hans Nielsen

Hans Nielsen er født i 1735 i Aventoft sogn. Han arbejdede som daglejer. I 1803 bor (234) Hans Nielsen (68 år) og (235) Catarina Hansen (64 år) hos sønnen (234b) Hans Nielsen (28 år) og svigerdatteren Catarina Margaretha Nisses (29 år) i Aventoft på en gård. På gården bor også sønnens 2 børn: Catarina Nielsen (3 år) og Helena Nielsen (1 år).

235
Catarina Hansen

Catarina Hansen er født i 1739 i Aventoft. 

Børn:

(117) Ingeborg Nielsen.

(234b) Hans Nielsen født i 1775 i Aventoft. Han bliver landmand.

236
Sönke Bahnsen

Sönke Bahnsen er født i 1752 i Klanxbüll.

237

Catharina Sönnichsen Harksen (Nielsen)

Catharina Sönnichsen Harksen er født i 1746.

Børn:

(118) Peter Sønnichsen Bahnsen

(236b) Penina Christina Bahnsen født 20/8- 1785

(236c) Anna Dorathea Bahnsen født 1784. Hun bliver betalt af kirkekontoret, da hun ikke kan arbejde.

(236d) Dorathea Bahnsen født 1789.

238

Niss Petersen

Niss Petersen er født den 24. februar 1743 i Rödernæs i Tyskland som ægte søn af ( 476) Peter Karstensen og (477) Cresde Nissen. Han var kätner med jord.  

239

Margaretha Hansdatter

Børn:

(119) Maria Catharina Nissen

242

Thor Jacobsen

Thor Jacobsen er født 1732 på Pelworm eller i Braderup. Præsten er i hvert fald i tvivl om, hvor.

Gift 1. gang d. 14. juni 1763 på Pellworm med Anna Fedders født 1738 på Pellworm. Schles-Holstein, Tyskland.  

Gift 2. gang d. 13. november 1778 på Pellworm med Maria Sabina Hatjesen født 1757 på Pellworm, Schles-Holstein, Tyskland. 

Han dør den 3. januar 1784 på Pelworm, 52 år gammel. 

243

Anna Fedders

Anna Fedders er født 1736 på Pelworm som ægte datter af   (486) Fedder Petersen og (487) Antje Boysen. 

Hun dør den 9. juni 1776, 40 år gammel. 

Børn:

(121) Antje Jacobs født 1763. 1763 på Pellworm, Preussen.

(242b) Martha Jacobsen født d. 12 Dec. 1764 på Pellworm, Preussen.

(242c) Fraucke Jacobsen født d. 20 Sep. 1766 på Pellworm, Preussen.

(242d) Ingeborg Jacobsen født d. 20 Mar. 1769 på Pellworm, Preussen.

(242e) Anna Jacobsen født d. 13 Dec. 1771 på Pellworm, Preussen.

(242f) Fedder Jacobsen født d. 4 Nov. 1775 på Pellworm, Preussen.

244

 Andres Petersen

 245

Sophia Margaretha Petersen 

Sophia Margaretha Petersen er født i 1740erne. Sophia Margaretha Petersen og Andres Petersen blev gift 1775 på Pelworm. 

Børn:

(122) Andreas Petersen

246

Hans Paysen

 Hans Paysen er født på Hallig Hooge.

 247

Jeg har endnu ikke fundet et navn, men hun er født i 1752 på Hallig Hooge. Hans Paysen bliver gift med konen i 1779 på Pelworm. 

Børn:

(123) Christina Paysen

248

Christian Mathiesen

Christian Mathiesen er født 1744 i Abild som ægte søn af (496) Mathias Andersen og (497) Ann Kirsten. Han er kätner med jord og driver en hestekøretøjsforretning. 

249

Chatarina Petersdatter

Chatarina Petersdatter er født i 1745 i Abild som ægte datter af (498) Peter Andersen og (499) Ann Maria Jacobsdatter.  

Vidner til forlovelsen: Anders Matthisen og Anders Pedersen. Christian og Chatarina bliver gift den 6. Juli 1770 i Abild kirke. 

Børn:

(124) Peder Andresen

(148b) Karen Mathiesens (f.1785)

(148c) Ann  Katrin Mathiases

(148d) Mathias

(148e) Andreas Christian

(148f) Kærsten

(148g) Katrin

(148h) Anna

250

Diedrich Weinberg

Diedrich Weinberg er født 1735 eller 36 i Oldenburg som ægte søn af (500) Hermann Weinberg og (501) Catharina Margaretha Diedrichsen. Han lever som indsidder og snedker. Diedrich har været gift hele 4 gange.

1. gang gift med (251) Anna Maria Matzes Michelsen

2. gang gift d. 29. oktober 1789 i Kristkirken, Tønder med Maria Nicolaysen. Datter af landmand, Nicolay HANSEN og Karen Hansdatter NIELSEN. Marina døde efter 1793.

Deres børn:

250e Karen WEINBERG, Tvilling, født den 19. aug. 1791 i Store Emmerske, Tønder. Døbt den 20. aug. 1791 i Kristkirken, Tønder. Hun døde den 16. okt. 1791 i Store Emmerske, Tønder. Begravet den 19. okt. 1791 i Tønder.

250f Nicolay WEINBERG, født den 25. sep. 1792 i Store Emmerske, Tønder. Døbt den 30. sep. 1792 i Kristkirken, Tønder. Han døde den 1. apr. 1793 i Store Emmerske, Tønder. Begravet den 5. apr. 1793 i Tønder.

3. gang gift med Maria Hansen, født i 1765. Hun døde den 17. apr. 1804 i Abild, Tønder. 39 år. Begravet den 20. apr. 1804 på Abild Kirkegård. Med hende fik han følgende børn:

250g Anna Weinberg født 19. august 1791 i Lille Emmerske,

250h Karen Weinberg født 20. august 1791

250i Nicolay Weinberg født 25. september 1792. Død 2. april 1793.

Diedrich dør den 1. oktober 1793 i Tønder, 58 år gammel.

251

Anna Maria Matzes Michelsen  

Anna Maria Matzes Michelsen, født den 15. aug. 1734 i Vinum, Døstrup. Datter af 502 Matz MICHELSEN og 503 Dorothea. Hun døde den 6. maj 1788 i Lille Emmerske, Tønder. 53 år, og blev begravet den 10. maj

1788 på Tønders Gamle Kirkegård.

Børn:

250a Matthias WEINBERG, født den 14. jul. 1769 i Store Emmerske, Tønder,  døbt den 16. jul. 1769 i Kristkirken, Tønder. Han døde den 26. jun. 1772 i Store Emmerske, Tønder. 2 år. Begravet den 28. jun. 1772 i Tønder.

250b Catharina Dorothea WEINBERG, født den 13. okt. 1772 i Store Emmerske, Tønder. Døbt den 18. okt. 1772 i Kristkirken, Tønder. Hun døde den 20. apr. 1789 i Tønder. 16 år. Begravet den 23. apr. 1789 på Tønders Gamle Kirkegård.

125 Catharina Margaretha Diederichs WEINBERG, jordemoder, født den 2. nov. 1774 i Store Emmerske, Tønder. Døbt den 6. nov. 1774 i Kristkirken, Tønder. Hun døde den 17. mar. 1829 i Abild, Tønder. 54 år. Begravet den 22. mar. 1829 på Abild Kirkegård.

250d Matthias WEINBERG, født den 18. mar. 1777 i Store Emmerske, Tønder. Døbt den 23. mar. 1777 i Kristkirken, Tønder. Han døde den 11. jul. 1777 i Store Emmerske, Tønder. Begravet den 13. jul. 1777 på Tønders Gamle Kirkegård.

252

Niels Chrestensen

Niels Chrestensen er født 1704 i Abild som ægte søn af Chresten. Niels er 19 år ældre end sin kone. Han dør den 4. Maj 1788 i Abild 84 år gammel.  

253

Jing Poulsdatter

Jing Poulsdatter er født i juni 1723 i Abild som ægte datter af PoulHun dør den 26. August 1772 i Abild, 49 år gammel. 

Børn:

(126) Hans Paulsen Nielsen født 1760 i Abild.

(252b) Christian Nielsen

(252c) Ann Nielsdatter

(252d) Jens Nielsen

(252e) Peder Nielsen

254

Hans Nicolajsen

 255

Anne Johnsdatter

Børn:

(127) Gunder Hansen