1950

Broen over mølledammen fjernes.

På et møde på Sognkroen i Løgumgård er der flertal for at regulere åløbet fra Roost til Mølledammen i Løgumkloster. Efterfølgende graver tingbogsfører Petersen i arkiverne og finder et Erbpachtvertrag fra 1843, som bl.a. siger, at mølleren ikke kan sælge stemmeretten over mølledammen. Og dermed kan mølledammen ikke tørlægges for altid.

Ved byrådsvalget fordelte stemmerne sig således: Liste A (Socialdemokraterne) fik 151 stemmer og 2 mandater, Liste F (Dansk Fællesliste) fik 357 stemmer og 5 mandater, Liste G (Dansk upolitisk liste 57 stemmer og 0 mandater, Liste S (Slesvigsk parti fik 192 stemmer og 2 mandater.

Af de personlige stemmer fik topscorerne i de enkelte partier Johannes Petersen (A) 53 stemmer, T. Geil (F) 82 stemmer, Jens M. Petersen (G) 36 stemmer, O. Tästensen (S) 55 stemmer.  

Det nye byråd består af Johannes Petersen (A), Jens L. Petersen (A), Heinrich Schmidt (F), T. Geil (F), D. Jensen (F), Engelstoft (F), H. Blaabjerg (F). Liste (G), O. Tästensen (S) og A. Roost (S) 

Plastikting kommer til Løgumkloster. Æggedeler, æggebæger, æggeur,

Gummivognene vinder frem.

Kravet om, at der kun må lægges modstandsdygtige kartofler mod kartoffelbrok, ophæves efter 25 års virke.

I september besluttes det endeligt at tørlægge mølledammen -forever. Men man prøver alligevel via Naturfredningsnævnet at finde en løsning, hvorved en total nedlæggelse af Mølledammen undgås.

På grund af de mange installationer af gas- og elektriske ovne, samt at der ikke længere fyres med tørv fra mosen, vælger byrådet at indstille til politimesteren at nedsætte skorstensfejningen af køkkenskorstene fra 5 til 3 gange årligt, kakkelovne fra 4 til 2 gange årligt og vaskerumsskorstene fra 2 til 1 gang årligt. 

Den elektriske tør-barbermaskine kommer til byen. Den er selvstartende, selvsmørende og selvslibende.

Borgmesteren tager kontakt til Jens Villadsens fabrikker i København med anlæg af en asfaltfabrik i byen for øje. Men fabrikken har længe forinden udsøgt sig et område i Sølsted, Abild sogn.

Geil er på besøg i Løgumklosters venskabsby Gammelby i Sverige.

1951

Møllens gamle husnummer før 1951.

Løgumkloster biograf viser Askepot i ’farver’.

Byen får de nuværende husnumre (2019).

Det første storkepar siden 1946 yngler på provstegården i Storegade.

Mekanikerne J. Nørby og J. Nielsen tilbyder gratis bremsekontrol ved forsamlingshuset. Der er intet politi til stede.

Politimester Bøving i Tønder tager initiativ til, at der graves branddamme i hele Tønder politikreds.

Cirkus Benneweis gæster byen i juli måned.

Spejderhytten udvides med tømrermester Hvid som kyndig vejleder. Der kommer skifer på taget, skodder for vinduerne og sveller i gulvet, så der bliver plads til de 30 aktive spejdere. Formanden for tropsrådet H. B. Jørgensen, Løgumgård udtrykker den største tilfredshed ved indvielsen af hytten, som foregår i september måned. Tropsleder Nicolai Hack, Elmeallé 9 giver udtryk for, at der nu også vil blive plads til en ulveungeafdeling. Spejderhyttens udvidelse finansieres med salg af troppens sommerhus på Rømø, som ligger så langt væk, at det meget sjældent bruges.   

Lossepladsen ved Bredebrovej på Jakubeits fenne lukkes. Ny affaldsplads findes 2 km ud ad Dravedvejen i en sandgrav tilhørende gårdejer Harro Marquardsen, Fauerby.

Der dannes en ride-klub i byen.

Hele byen samler ind til de katastroferamte italienere, der er ramt af oversvømmelser.

Under polioepidemien i sommeren 1952 måtte forældrene se deres smittede børn i en halv time to gange om ugen.

1952

En ko hos landmand Chr. Hansen i Landeby får firlinger. Alle kalve er dog dødfødte.

Vilde kaniner raserer haverne i Løgumkloster.

Skovs ejendom i Østergade og Evardsens gård i Storegade udflyttes af byen.

Kirken får installeret et tunghøranlæg.

Endelig tørlægning og dermed nedlæggelse af mølledammen bliver udskudt på ubestemt tid, da der er så få arbejdsløse i byen, at det ikke er rentabelt at sætte arbejdet i gang. 😊

Der brydes myremalm i et område mellem Gravlund og Løgumkloster. Malmen er så manganrig at mangansulfatfabrikken aftager en stor del af malmen, men den rene myremalm eksporteres via Åbenrå.

Der bliver indført en landsdækkende ændring i aktieselskabsloven, som indeholdte vidtgående forbud mod udlån af selskabskapitalen til bestyrelsesmedlemmer, aktionærer og nærtstående personer. Loven administreres af J. C. Rasmussen, Markedsgade 18.

Husmoderforeningen, husholdningsforeningen, VU, socialdemokratisk forening, LDU, KFUM & K og indremissionsk samling indkalder til møde i Løgumkloster forsamlingshus med følgende emner: ’Tidens moralske nød’ – ’Ægteskab og skilsmisse’ – ’Hjemmeliv og bolignød’.

Der indsamles penge til Løgumkloster svømmebad ved at sælge lodsedler. Hovedpræmien er et sommerhus på Rømø.

… og så er der mannequinopvisning for første gang i Løgumkloster.

1953

Fuglsangbanen

Nytårs aften og nat er der larm og ballade i gaderne. Flere kanonslag bliver fyret af og havelåger og havehegn bliver ødelagt. En fortovsrist bliver fjernet og en mand falder i og beskadiger ben og tænder. Det er det voldsomste, man har oplevet nytårsaften i mands minde.

Byen samler ind til de nødstedte hollændere, der på grund af en stormflod i slutningen af januar har mistet deres hjem på grund af oversvømmelser. Knap 199 hollændere mister livet. Tøj, tæpper og penge kan afleveres til Bork Hansen eller penge kan indsættes på postgiro 154 mærket ’Hollandshjælpen’. 

Ved et foredrag om brystkræft deltog 200 løgumklosterdamer.  

Man laver Løgumkloster motorbane – Fuglsangsbanen, som bliver placeret i morænebakkerne i Tornskov. Der er plads til 10.000 tilskuere og banen bliver kaldt Danmarks smukkeste motorbane. I bestyrelsen sidder fra starten praktiserende læge M. Gottlieb, direktør C. Mose, hotelejer Hans Heisel, mekaniker, Jens Nielsen og repræsentant, H. L. Hagensborg. 

Der kommer tvungen dagrenovation, lige som det bliver tvungen, at alle ejendomme skal have wc. Dagrenovationen fastsættes til 8 kr. pr spand pr. kvartal + 10 kr. til et låg. 

Byrådet ansøger statens Jordlovsudvalg om at måtte nedlægge de gårde, og dermed deres landbrugsforpligtigelse, der ligger i bymidten med begrundelse i de hygiejniske gener. Byrådet foreslår, at der i stedet bygges nye rentable brug langs den nye udstykningsvej mod øst (Jørgengårdsvej).

Mølledammen tørlægges endelig for evig og altid den 1. maj.

Forsamlingshusbestyrer i Sofiedal søger byrådet om at oprette en is-kiosk ud for Løgumkloster bank ved den store freds-eg, men får blankt afslag.

Der indføres tvungen opsparing, der var en engangsskat, der indebar, at formuestigningerne blev beskattet, og at selve formuerne blev belagt med "tvangslån".
Plastikmalingen kommer på hylderne i Løgumkloster.

Ferdinand Jepsen installerer de nye neonlys i bl.a. Hotel Løgumkloster, Langwadt, Kontantforretningen m.fl.

Ved landbrugstællingen er der 9 traktorer i Løgumkloster sogn og 71 i Nr. Løgum sogn.

Man fejrer 1000 året for Danmark som kongerige.

Der indføres husmoderafløsning.

1954

Husmoderforeningen holder demonstrationsaften i skolekøkkenet, hvor frøken, Rigmor Speik viser, hvordan man steger på ildfaste fade.

Det lutherske Verdensforbunds udsending blandt arabiske flygtninge i Syrien, Christian Christiansen har på sin tilbagerejse gjort et lille ophold Løgumkloster, hvor han i missionshuset på gribende måde fortalte om elendigheden blandt flygtningene i disse områder. Han sagde bl.a., at man mente at have løst jøde-problemet ved oprettelsen af staten Israel. Men det skete ved at tage fra andre og uden at spørge, og det skabte nu et flere gange større problem med araberne.

Omkørselsvejen rundt om Løgumkloster indvies.

Løgumkloster har ingen tandlæge, hvilket sikkert skyldes, at man, som den eneste by i nærmeste omegn, ikke har en overenskomst med sygekassen.

Badminton vinder indpas som idrætsdisciplin i byen.

Der opstår brand i den 400 tønderland store Sparekasseskov i pinsen. Brandværn fra Løgumkloster, Ravsted, Øster Højst, Toftlund, Agerskov, Tønder og Bredebro samt 10 mand fra CF-kasernen i Tinglev kæmper med flammerne. På et tidspunkt får flammerne fat i den nordlige del af skoven på den anden side af Bredebrovejen, men her er Tønder brandværn hurtige til at få slukket ilden. Herefter pløjede man brandspor med dobbeltplov for at begrænse ilden. 2. pinsedagsformiddag kommer der en ordentlig regnskylle, som slår ilden så meget ned at brandmændene, der har været i gang de sidste halvandet døgn kunne tage hjem. Ilden var opstået i det sydvestlige hjørne af skoven mellem Dronningedalen og ejendommen Vestermølle. Der brændte mellem 40 og 50 tønderland skov.

Der indsamles tøj til arabiske flygtninge i Syrien.

I sept. måned slår et lyn ned i præstegården og ødelægger alle elektriske installationer.

Præmieobligationerne bliver lyserøde og 10 kr. sedlerne går fra at være brune til at være grå.

Der ophænges en automattelefon i et skab ved den gamle eg.

Mælken stiger fra 54 til 57 øre pr. liter. 

I 1951 skiftede Søværnets Radiotjeneste navn til Forsvarets Centralradio FCR og i 1953 oprettedes FCR i Løgumkloster. Det var radioleder Jens Underbjerg, der var den daglige leder under etableringen og allerede året efter overtog Henry Vestergaard, Åløkkevej ledelsen og var leder af stationen indtil 1988. Stationen lå et øde sted mellem Asset – Løgumkloster – Draved skov. Fra stationens oprettelse til lukningen i 1996 var der mellem 18-20 personer ansat af gangen.   

1955

I 1955-1956 blev der gennemført en omfattende poliovaccination af den danske befolkning. Danmark var det første land i verden, der kunne tilbyde skolebørn i de fem første skoleklasser én gratis poliovaccination. Takket være vaccinationsprogrammet, blev en polioepidemi i Danmark i 1961 væsentlig mindre end forventet. Senere udvikledes en forbedret vaccine, der kunne indtages gennem munden på et stykke sukker.

Byen får sin første pølsevogn. Viktualiehandler, Carl Broschmann ansøger byrådet om at opstille en sådan vogn på pladsen ved den store eg.

000 indføres som alarmnummer i Løgumkloster.

LKF viser Molina undertøj på Central Hotellet med 200 deltagere.

1956

Der måtte ændringer til af tipsloven. Det blev tilladt at tippe et ubegrænset antal rækker hver uge, og loftet for præmierne blev hævet fra 50.000 kroner til 100.000 kroner. I samme lovændring blev det tilladt for Dansk Tipstjeneste at reklamere i beskedent omfang for tipning.

Der laves en vej fra Ellum til Løgumgård

Havevandingsafgiften hæves til 20 kr. årligt.

Prisen på 1 liter sødmælk nedsættes fra 72 øre til 63 øre.

1957

På billedet ses Kong Christian Frederik Franz Michael Carl Valdemar Georg den 9. konge af Danmark 1947-72 (Fidde jenx), Dronning Ingrid Victoria Sofia Louisa Margareta samt Prinsesse Margrethe Alexandrine Þórhildur Ingrid, Prinsesse Benedikte Astrid Ingeborg Ingrid og Anne-Marie Dagmar Ingrid.

Kongeparret og de 3 prinsesser kommer til byen onsdag den 24. juli kl. 15.00 – 15.40. De modtages af Byrådet, Menighedsrådet, 20 medlemmer af De danske Forsvarsbrødre med fane, 15 medlemmer af DSK med fane, 20 Spejdere med fane, 5 Pigespejdere med fane, 20 Ulveunger, 25 KFUM spejdere, 20 KFUK spejdere, Håndværkerlavet med fane, 40 medlemmer af Handelsforeningen, 30 medlemmer af Den danske Ungdomsforening med fane, 20 medlemmer af Den danske Gymnastikforening med fane, 10 medlemmer af Det frivillige Brandværn med fane, 20 medlemmer af Hjemmeværnet, 12 medlemmer af Den danske Ringriderforening til hest med fane, 200 børn fra Den danske Kommuneskole med fane, 30 børn fra Den tyske Privatskole og alle 14 Postbude med postmester Kristoffersen i spidsen med fane.

By-postbudene i flotte røde uniformsjakker med påsyet posthorn, blankskyggede kasketter og sorte benklæder og land-postbudene helt i sort. Postmesteren derimod interesserede sig ikke for sin påklædning, men var i dagens anledning nyklippet. Ved siden af postmesteren stod tillidsmanden, landpost Jørgen Larsen med en dybtfølt respekt for kongefamilien. Post Larsen har fortalt, at da Kong Frederik den. 9 hilste på Kristoffersen, sagde han. ’Det er ellers en lang række de har med dem’! Hvorefter Kristoffersen svarede Kongen: ’Der er fanme også langt mellem husene herude, Deres Majestæt.  

Der var mødt mange mennesker op til modtagelsen. Efter at kongeparret havde set kirken og udgravningerne bag denne, fortsatte de til De Gamles Hjem på Åløkkevej.

Husassistenter tager et år i Sverige og får 4 gange mere i løn.

Man begynder at bruge båndoptagere i undervisningen.

Prisen for strøm stiger til 1 øre/Kwh.

Efter 3 møder med stemmelighed 4 for og 4 imod og en fraværende besluttede Løgumkloster byråd på et møde i sept. at tilslutte skole og Alderdomshjemmet til et kommende fjernvarmeanlæg med 5 stemmer for og 3 imod. Geil, Tästensen, Schmidt, Ditlev Jensen og Johannes Petersen stemte for og Blaabjerg, Jens L. Petersen og A. Roost stemte imod. Hans Pedersen stemte blankt. 

Tønder amts arbejdsteknisk skole påbegynder i sep. måned for første gang undervisning i Løgumkloster kommuneskole. Der undervises i dansk, regning, og de alm. tekniske fag dels i de mere specielle vejfag f.eks. jordarbejde (herunder komprimering), belægningsarbejde (herunder stabilisering), vejvedligeholdelse, overfladebehandling og tæppebelægning afsætning og nivellering, færdselsteknik og vejafmærkning, brug og pasning af vejmaskiner m.v. Undervisningen ledes af A. Kølle Hansen, Tønder.  

I slutningen af november måned ligger 129 skoleelever med A-influenza.

1958

I forbindelse med nedlægning af fjernvarmerør dumper flere tunge køretøjer ned udgravningerne. En lastbil bliver hængende med det ene baghjul ved indkørslen til H. N. Hansens kornhandel i Markedsgade og en omnibus med et selskab fra Vejle skrider ned i en udgravning i Slotsgade.
Man bygger ny børnehave i Gavergade. Arkitekt Aas fra Varde.
Løgumkloster kommuneskole får sit første filmapparat. Pris: 4000 kr.
Mindetavle for Hans Nikolajsen og Andreas Riis opsættes på den forkerte husmur i Klostergade og den rigtige i Østergade.
Socialdemokratiet i Løgumkloster får egen fane.

Teknisk skole i Løgumkloster nedlægges. Grunden er at kun 16-17 elever går på skolen. Man har de senere år mistet lærlinge fra automekaniker, smede- og maskinarbejdere, bagere, malere, elektrikere m.m.  

Resten af Møllegade kloakeres.

Løgumkloster Brandværn har ikke været rykket ud til en eneste brand i hele året.

1959

Byggeriet af Refugiet påbegyndes og står færdigt i 1960. Arkitekt Rolf Graae (1916-96) og Richard Aas. Primus motor, sognepræst Anders Bork Hansen.

Den store jordfordeling 1954-59 afsluttes, hvor Volmer Lorenzens, Caroline Blaschkes og Anton I Petersens 23 ha jordbrug blev nedlagt og Eduard Iversens, Hans Pedersens og Anthoni Hansens gårde på 140 ha blev flyttet uden for bymidten.

Det medfører, at der kan oprettes 11 nye husmandsbrug sydøst for byen.

Der er totalt havevandingsforbud fra fredag den 24. juli.

Alt er på plads i forhold til svømmebassinet, som man allerede i 1951 samlede ind til. Der foreslås nu, at der i forbindelse med badet også laves et soppebassin. Det overlades til kommunen at sætte projektet i gang. Men! Der skal gå mere end 10 år før svømmebassinet laves. 

1960

Den 1. januar overgår Løgumkloster til vekselstrøm.

Pastorerne Ander Bork Hansen og Pahus advarer folk mod den meget pågående propaganda for Jehovas Vidner, der drives i området.

Byen fejrer 50 års jubilæum for KFUM spejdernes stiftelse i Danmark.

Løgumkloster får nye gadeskilte.

Landbruget må omlægge svineproduktionen, da verdensmarkedet nu vil have kødfulde karbonader og mindre rygflæsktykkelse.

Der er færdselsforedrag om de nye færdselsstriber og deres betydning. Arrangør er Løgumkloster motorsportsforening.

Statsminister, Viggo Kampmann besøger Løgumkloster og holder tale på Central Hotellet i juli måned. 

A/S Kloster kyllinger opfører det første hus i industrikvarteret bag banegården.

Hovedvej 25 udbygges i flere etaper. Strækningen fra Højgård ved Kokkenborgvej til krydset ved Roost skole kommer til at hedde minutvejen, da det nu kun tager ét minut at komme fra det ene sted til det andet. Før skulle man over Arrild.

1961

Mandag den 20. marts kl. 20.00 er der demonstration ved konsulent frk. Speich, hvor man kan lære at lave en konfirmationsmiddag. Det foregår i skolekøkkenet på Løgumkloster kommuneskole og er arrangeret af husmoderforeningen.

 

Åløbene omkring byen reguleres.

 

Andelsboligerne på Stationsvej bygges.

 

Stalddørssalg af mælk bliver forbudt i Danmark.

 

Planerne om at bygge en ny kommuneskole på sportspladsen besluttes. Man vælger at bygge en skole i etplanspavilloner. Arkitekt: Skodborg.

1962

På billedet ses fra venstre Jørgen Larsen, Bent Hansen, Hans Lausten, Arne Jensen & Jørgen Nissen.

Forstander, Sonne Frederiksen, Kolding giver de lokale landbrugere en interessant eftermiddag, da han fortæller om fordelene ved tørfodring. Inden årets udgang er Sønderjysk Tørreindustri en realitet.

Ringgade etableres. Det giver 55 nye byggegrunde.

 

Brevdueforeningens udstilling på Hotel Løgumkloster bliver aflyst af politiet på grund af smitsom fjerkræsyge.

 

Jens Otto Krag, den gang udenrigsminister, holder foredrog på Central Hotel. Han fortæller bl.a. om den nye omsætningsafgift omsen, der starter med at være på 9%.

 

Byens borgere er ved stemmeurnerne ved byrådsvalget. Den danske fællesliste får 5 mandater, socialdemokratiet 2 mandater og slesvigsk parti får også 2 mandater.

 

Stationsvej (Lærkevej, Søndervangen, Kongevej, Sønderbrogade, Søndervangen), Brorsonsvej (Åvej, Kirkevænget, Højskolevej, Rolighedsvej, Borkstrædet og Poul Schüleins vej) og Ringgade (Rosenvænvet, Stadionvej, Engvej, Grønnevej, Toften, Præstevænget, Bartholumæusgade) får deres navne. De i parentes nævnte er klorsterbeboernes andre geniale forslag.

 

Båltalen ved Sankt Hans holdes af pastor H. Ebbesen, Døstrup på sportspladsen bag forsamlingshuset.

 

Løgumkloster Postkontor erhverver sig den første postbil den 2. juli. Det er postbud Bent Hansen, på ruten Løgumkloster-Tohede-Løgumgård, der får postbilen stillet til rådighed. Det er den 3. postbil Den danske Stat stiller til rådighed for postpersonalet i Sønderjylland til lokalomdeling af post. Ellers foregår det på motorcykel med sidevogn.

1963

Karl Toosboy grundlægger fodtøjskoncernen ECCO i Bredebro.

1964

Der sættes 2 km guirlander op i forbindelse med julehandelen langs fortovskanterne med 4000 pærer i.

I Løgumkloster Flækkekommune er der 11 heste, 1186 hornkvæg deraf 372 malkekøer, 1653 svin og 3457 høns.

1965

Der arbejdes lige efter årsskiftet på en sammenlægning af Nr. Løgum, Løgumkloster Landsogn og Løgumkloster til en kommune. Men det tager lige et par år inden det sker!

Alle hunde i Løgumkloster skal bære hundetegn.

Forældre til skolesøgende børn stemmer om man skal ændre skoledagens spisepause fra 40 minutter (11.50-12.30) til 20 minutter (10.50-11.10) da kun få børn går hjem og spiser middagsmad.

Man nedsætter et udvalg, der skal arbejde med at etablere en hal i Løgumkloster. På et fællesmøde beslutter man, at de penge man siden 1951 har samlet ind til et svømmebassin, nu skal bruges til en hal.

Omsen stiger til 12,5 %

1966

I starten af året er der megen diskussion, om Klosterhallen skal ligge på Dravedvej eller på sportspladsen bag forsamlingshuset. På et byrådsmøde besluttes der i maj måned, at hallen skal ligge på Dravedvej, hvorefter haludvalget nedlægger sig selv i protest. I haludvalget sad både repræsentanter fra Nr. Løgum, Løgumkloster Landsogn og Løgumkloster kommuner.

I juni beslutter byrådet, at hallen skal ligge på Løgumgårdevejen (ved Dammen), hvilket også gør det lettere at få Nr. Løgum til at spytte med i kassen.

Lizi Galle opretter en pigespejdergruppe i byen.

Væg til væg-tæpper bliver almindelige i byen.

KFUM-spejderne starter med at samle aviser og blade ind til genbrug.

1967

Oms bliver til moms.

Der arrangeres koncerter m.m. for at samle ind til de fattige i Biafra. (Biafra var en selvstændig stat fra (1967-70)

Lørdag den 1. april holdes der rejsegilde på Klosterhallen.

1968

Dyrlægerne i Tønder, Højer, Visby, Bredebro, Løgumkloster og Skærbæk etablerer fra den 1. jan. 1968 en Dyrlægecentral. Centralen placeres i Løgumkloster. 

Byens hestetrukne ligvogn, der har stået stille et par år, foræres til Egeskov museet på Fyn.

Irene Jepsen og Knud Andersen udgiver deres første grammofonplade.

For første gang siden 1935 kommer der den 1. maj 1968 en jernbanetransport til Løgumkloster. Til opførelsen af Sønderjysk Tørreindustri har man bestil et større antal betonelementer, som bliver leveret på 33 godsvogne. Det kan dog ikke foregå på skinner for jernbanen Løgumkloster-Bredebro er jo nedlagt. På Bredebro station vælger man, at transportere de 33 godsvogne på blokvognslastbiler til Løgumkloster for at undgå omlæsning. Transporten foregår hele natten mellem den 1. og 2. maj. Vel ankommet til Løgumkloster får man melding om, at den kran der skal aflæsse betonelementerne er gået i stykker og bliver derfor flere dage forsinket. Man vælger derfor at transportere alle vognene tilbage til Bredebro for her at bruge en stationære aflæsser.

Den 28.-29. sep. indvies Kloster Halle.

1969

Tinnebeth Hartkopf i midten!

De 10 dyrlæger, der året forinden oprettede en fælles Dyrlægecentral lejer sig ind i Libbes hus i Markledgade. Man finder hurtigt ud af at kalde centralen Dyrlægecentralen Sydvest, da antennen, der sidder på politiets mast på Vognshøj ikke rækker så langt mod øst.

Tinebeth Hartkopf vinder årets melodigrandprix på Hotel Løgumkloster med sangen: ’Oh Lady Mary’.

 

Byrådet beslutter på opfordring fra lærerrådet på Løgumkloster kommuneskole at gå over til 5 dages skoleuge for skolens elever i sommerhalvåret (10. maj -27. sep.), som den første skole i Tønder amt.

Rabies hærger byen.

 

1970

Der laves svømmebad i Løgumkloster efter 20 års diskussion og pengeindsamlinger.


Lossepladserne lukker for tilførsel af husholdningsaffald. Det føres nu til forbrændingen i Sølsted. Samtidig flyttes lossepladsen fra koldkåd til Ludolf Evardsens marker ved Kalhavevej.

1. apr. Løgumkloster Flække sammenlægges med Bedsted, Løgumkloster landsogn, Nr. Løgum og Ø. Højst kommuner under navnet Løgumkloster Kommune.

1971

9 guldfisk bliver stjålet fra bassinet på De gamles hjem.

Løgumkloster Handelsstandsforening indsætter en julesporvogn i

Løgumklosters gader på initiativ af manufakturhandler K. G. Hansen (LKF). Sporvognen bliver flot dekoreret hos Honoré Christoffersens autolakering på Koldkådvej. 

 

Løgumkloster arrangerer sin første kondi-march på 8 km. Det er tanken, at det skal foregå hver måned. Der deltog 60, hvoraf den ældste var 81 år.

 

Flygtning 71 komité stiftes med konstitueret borgmester, Peter Madsen og 14 andre medlemmer.

1972

Kommunen sender højtalervogne i gaderne for at få folk til at spare på vandet.

Der opsættes en debatkasse på den 100 år gamle eg med teksten: ”Roser og tidsler til alt og alle”. – Folk tøver i starten med at skrive, men herefter får teknisk forvaltning travlt.

 

Danmarks Radio laver en udsendelse om Kloster Marked.

 

Der er afstemning om medlemskab af Det Europæiske Fællesskab (EF) den 2. okt. på Hotel Løgumkloster.

 

Løgumkloster lokalhistorisk forening stiftes ved en generalforsamling den 22. nov. 1972 i Forsamlingshuset af Frede Gotthardsen.

 

Ny tradition: Ved guldbryllupper starter festen i kirken med en velsignelse af A. Bork Hansen. Ved 22-tiden kører hele selskabet rundt i deres biler i på forhånd valgte gader i byen. Af en annonce i Digeposten ved man, hvilke gader. Guldbrudeparret kører selvfølgelig forrest. I alle huse i de nævnte gader har folk sat lys i deres vinduer ud mod gaden.

1973

Løgumkloster fejrer sit 800 års jubilæum.

Retten i Løgumkloster nedlægges.

Springvandet ved De Gamles Hjem indvies den 17. maj

Klokketårnet indvies den 19. aug. under Kloster Mærken

Klokkebrødrene stifter deres forsamling

Den 15 årige Lis Paulsen, datter af salgschef, Thorkild Paulsen (Shell-deput) bliver kåret som ’miss Løgumkloster’ og vinder en rejse til Mallorca samt 200 kr. til indkøb af tøj. 

Februar - Der er jagtsæson for muldvarper. Den milde vinter har igen medført en kolossal muldvarpeplage, hvorfor kommunen giver 4 kr. pr. indleveret hale. I 1972 blev der afleveret 7195 haler.

1. april overtages alle sygekasser af Den danske Stat. 

Ny tradition ved bryllupper: Når folk slår i tallerknerne med deres bestik, betyder det, at brudeparret skal rejse sig og kysse hinanden. Fortsætter folk med at slå i tallerknerne, skal brudeparret op på stolene og kysse hinanden.

En miljøforening i Løgumkloster ser dagens lys. Den eksisterer fra 1973-78-. Se beskrivelse under Klostergade 13.

1974

Muldvarpehaler stiger til 5 kr. per styk. ved aflevering.

Ny tradition ved bryllupper: Kolleger eller foreningsmedlemmer til brud og/eller brudgom danner espalier uden for kirkedøren, når brudeparret kommer ud af kirken. Det kan for brandmænd være brandmænd med haveslanger, sportsklubber med håndbolde, motorcykelklubber med hjelme osv.        

Årets svømmelærer i Klosterbadet er lærer Peter Henrik Nissen fra Herning.

Timelønnen på Løgumkloster vaskeri er på 17 kr. På apoteket får jeg 7,65 kr. som ferieafløser (ungarbejder) og min søster, Kirsten serverer på et hotel på Rømø og får 3,33 kr. i timen plus drikkepenge.

Der lægges ny plan for udbygning af Løgumkloster. Området ved Kalhavevejen er udbygget (Munkeparken). Området nord for omfartsvejen (Mølleparken) planlægges som boligområde, da det ligger tæt på hallen og grønne områder ved Lobæk og Kisbæk. Adgang til boligområdet skal ske via Nørremarken, hvor krydset ved omfartsvejen er forberedt til lysregulering. Man skønner, at der ikke bliver behov for at danne et indkøbscenter i området. Området vil yderligere kunne udbygges øst for Lobæk (Rugmarken, Mølletoften, Møldamager).

Der planlægges fortsat med plæneindustri øst for Løgumkloster. (Plæneindustri er industrivirksomheder, der ikke giver gener for omgivelserne). Et decideret industriområde overvejes placeret i Landeby eller syd for amtsvejen mellem Alslev og Løgumkloster selv om sidstnævnte stiller større tekniske karv. På den måde kan man forbeholde industriområdet syd for byen til håndværk og småindustri.  

Til institutioner og offentlige formål udlægges området Sølstedgårdvej, Dravedvej og Slotsbækken og når dette område er udbygget, kan der ske en udvidelse med et areal sydøst for boligområderne ved Lærkevej, hvor Stationsvejen fortsætter igennem til omfartsvejen.

Ved fritidscentret (hallen) udlægges arealer til udvidelse af idrætsanlæg, ridebane og evt. campingplads.

1975

Jyske Tidende skriver, at der for 3. gang på en måned er stjålet et par rulamshandsker på Centralhotellet. – Problemerne i den lille by er ikke så store i disse år. Og dog...

Lærer Henrik Nissen har et indlæg i avisen, hvor han beskylder lærere og pædagoger for at indoktrinere elever med ateisme og marxisme. Det reagerer skoleleder C. Clausen Ø. Højst på.

Anne Catrine Tygesen har et indlæg i avisen, hvor hun beklager den ekstra administration håndværkerne bliver pålagt af Staten i form af moms, ATP, A-skat og sygeløn.

Hynding Matzen Løjtved skriver om Glistrup mentaliteten.

Muldvarpehaler stiger fra 5 til 6 kr. per styk. – Ordningen får dog senere en brat ende, da man finder ud af, at nogle af de indleverede muldvarpehaler er 'rødbede-haler'.

1976

1977

Løgumkloster Lys sender en bus gennem Jylland som et reklamefremstød. Bussen, der er bemalet med bindingsværk, har tidligere været bybus i Flensborg by.

Det er også året hvor Handelsbanken går on-line.

1978

Forretningernes lange åbningstid ændres om fredagen fra kl. 18 til 19 med virkning fra den 6. jan.

Byggeboom. Der bygges 20 enfamilieshuse, Kloster Lys, Valbjørns bolighus, saloonen bag Hotel Løgumkloster og Postgaarden, Klosterhallen , Luthersk Missions Efterskole udvider.

1. april ændres bekendtgørelse nr. 562 af 19. dec. 1969 således at børnetillægget for ubemidlede stiger fr 3000 kr. til 7000 kr. om året. Hvor det tidligere tilfaldt personer der tjente mindre end 25.000 kr. om året er grænsen nu hævet til 60.000 kr.

Cirkus Schumann besøger byen. Katja Schumann er med.

Motorvejsstrækningen Rise-Hjarup til Hamborg åbner med 4 spor og 10 spor over grænsen.

Andreas Roost laver møbeludstilling i Klosterhallen med bl.a. 50 forskellige dagligstuer.

Der arbejdes på at gøre halm fordøjeliglig for husdyrene. Halm indeholder lignin, som vanskeliggør fordøjelsen. Perioden fra 1995-2018, hvor jeg selv har haft kreaturer, har jeg bl.a. fodret med ammoniakbehandlet halm.

Autotogene i Tyskland får større og større succes. I de første 3 måneder blev der transporteret 25.000 biler med tog. I sommermånederne er der ofte flere bookinger end disponible pladser. Man vælger de lange køer på motorvej fra og bruger i stedet de miljøvenlige autotog.

Momsen hæves fra 18% til 20,25%

I oktober indvies HAL 2

Og så er det billigere at ringe efter kl. 20.00 om aftenen og frem til næste dags morgen.

Brevportoen stiger til 1,30 kr.

1979

Handelsstandsforeningen laver en konkurrence i kringlebagning som vindes af Petra Sørensen fra Kalhavevej 5. 

Der er internationalt børneår. Røde kors Løgumklosterafdeling sender 2000 kr. til mor & barn klinikken i Malawi. 

Cirkus Schumann har 1 forestilling fredag den 26. maj kl. 20

Kirkemusikskolen starter 1. nov. med præliminær organistuddannelse

1980

For første gang siden 1948 er der sommertid fra den 6. april til den 28. september

I 1980’erne nærmede udbredelsen af brugen af checks sig næsten brugen af kontanter.

Fyldpladsen på Kalhavevej lukker.

1981

Der er Internationalt handicapår

Prisen for at sende luftpost ændres fra 400 forskellige takster til 6.

I forbindelse med den store Rådhusudvidelse er der rejsegilde den 24. juni kl. 15.30.

El-bilen HOPE MINEL ser dagens lys. Den kan køre 100 km på en opladning.

Ultralydsdrægtighedsmåleren ser dagens lys på ungskuet i Herning.

Bedsted Lø får postnummer 6240

Det lykkes ikke at få brand i årets Sankt Hans bål på Slotsengen.

Handels- og håndværkerforeningens langfredagsåbning til kl. 19.00 ændres til torsdag fra 1. juli.

Cirkus Schumann har 1 forestilling fredag den 6. juli kl. 20 på Markedspladsen. Billetter a 20 kr. kan købet i Brugsen Løgumgårde og Løgumkloster

50 % af alle gifte er kvinder

Marianne Permin og Alice Buchhave udstiller på Museet Holmen

Gøglerstatuen indvies af kulturminister Knud Espersen. 

Der er priskrig på benzin. Nørby sælger 93 oktan til 5,75 kr. og 98 oktan til 5,82 kr.

Grænseegnens Landboauktion bygger auktionshaller på Østermark

1000 deltager i året gøglergudstjeneste

Der er mangel på lærepladser i Tønder og omegn. Virksomheder opfordres til at finde pladser. Der er store annoncer herom i Løgumkloster avis.

1982

1983

De blå motorvejsskilte bliver grønne

Benzinen stiger fra 2,68 kr. til 4,02 kr. for 99 oktan i løbet af året.

DANIDA laver kursus for 30 stipendiater på Løgumkloster Refugium. Stipendiaterne kommer fra Asien, Afrika og Latinamerika og besøger bl.a. skolen, mejeriet i Løgumgård og Solgården i Bedsted.

Trykknaptelefonen kommer til Løgumkloster. Alle apparater udskiftes med en F78 eller 76E model.

Der laves bekæmpelsesprogram for at udrydde hundegalskab (Rabies) 

Fra 1. okt. må knallerter der importeres højst have 2 gear, maksimalt veje 60 kg og yde 1,2 HK. 

I april dukker Dankortet op. Det første køb i Danmark er et par damesko.

Betaling foregår med en såkaldt fluesmækker.

Ronald Larsen overtager Peter Jørgensen manufakturhandel i Markedsgade.

Rolf og Marianne Christiansen over tager Handelshuset efter Chresten Hansen.

Freddy Holm løb på rulleskøjter fra Løgumkloster til Åbenrå på 2 timer og 22 minutter. Løbet var opstået ved et væddemål med naboen Lis Friis, Munkeparken.

Som en af de første steder i Danmark digitaliseres telefoncentralen i Løgumkloster. Det bliver herefter muligt for Klosterfolket at bestille automatisk vækning, viderestilling af alle opkald samt viderestilling af opkald ved manglende svar.

1984

1985

Løgumkloster Klokkeorden af 1973 nedlægges efter uoverensstemmelser mellem de selvbestaltede klokkere fra 1973 og de 11 valgte (1973-85)

Byen plages af hærværk. De offentlige toiletter svines dagligt til. Men også anden form for hærværk udøves. Der spændes en snor over Alléen og plankeværk langs alléen ødelægges.

 EF-passet indføres i Danmark

 De første Tankstationer i byen sælger blyfri Benzin 

1986

Center Royal starter. En forening for folk på 60 og derover.

1987

1988

Lions Club stiftes i oktober i Løgumkloster.

1989

1990

1991

DONG (Dansk olie- og naturgas) ofrer 25 mill. kr. for at finde sønderjysk olie i Løgumkloster

1992

Momsen stiger til 25%

Løgumkloster kommune er den kommune i Danmark, der yder færrest penge pr. skoleelev 25.285 kr. I den anden ende ligger Glostrup med 45.381 kr. per elev. 

1993

1994

1995

Center Royal får sin begyndelse i Markledgade 6 efter Fakta er flyttet til Østergade.

Faramarz Fallah åbner Hawaii Pizza i Markedsgade

1996

Den Gamle Biograf omdannes til byens kultursted.

Vita og Bent Andreasen starter som forstanderpar på Løgumkloster Højskole. De forlader posten i 2012.

Der rejses en træskulptur af STINNE MÆ Æ BIFFEL på Markedspladsen udført med motorsav af skrædder Frederik Grube fra Tinglev.  


1998

Klokketårnets 25 års jubilæum.

1999

Det første køb på dankort på nettet foretages af direktøren for PBS, Peter Max. Han køber en buket blomster til erhvervsminister Pia Gjellerup i Interfloras netbutik

Løgumkloster 1949 - 99

1997

BEIM